Kancelaria >> Zakres usług

Polityka prywatności

Alicja Górlikowska

Kancelaria >> Polityka prywatności

Polityka prywatności

Alicja Górlikowska

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez adwokat Alicję Górlikowską prowadzącą Kancelarię Adwokacką Adwokat Alicja Górlikowska w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 148/3, 75 – 900 Koszalin. Wyrażenie niniejszej zgody jest równoznaczne z zezwoleniem na przesłanie zindywidualizowanej oferty obsługi prawnej oraz proponowanych zasad współpracy. Oświadczam, że poinformowano mnie o możliwości cofnięcia przedmiotowej zgody poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: alicja.gorlikowska@onet.pl

Klauzula informacyjna

Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu, a także w drodze kontaktu telefonicznego bądź elektronicznego jest adwokat Alicja Górlikowska prowadząca Kancelarię Adwokacką Adwokat Alicja Górlikowska w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 148/3, 75 – 900 Koszalin.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu uprawnień należy kontaktować się pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail: alicja.gorlikowska@onet.pl. Przetwarzanie danych osobowych w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Alicji Górlikowska odbywa się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej: RODO).

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przedstawienia oferty obsługi prawnej w przesłanym w zapytaniu zakresie, następnie w celu wykonania umowy o świadczenie usług obsługi prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem do reprezentacji, w tym działań związanych z dochodzeniem należności. Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że odmowa ich podania w wymaganym zakresie może utrudnić, a nawet uniemożliwić należytą pomoc prawną.

Informuję, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okresy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązującymi Kancelarię Adwokacką Adwokat Alicja Górlikowska do przechowywania danych na cele archiwizacyjne lub dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Ponadto informuję, że przepisy RODO przyznają każdej osobie, której dane są przetwarzane, uprawnienie do:

1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawa do uzyskania kopii tych danych;

2. żądania sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;

3. żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, a osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania lub jeśli dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia lub jeżeli administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń lub osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5. przenoszenia danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informuję, że Pani/Pana dane nie będą profilowane, ani też przetwarzane w sposób zautomatyzowany, bądź też przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
W zakresie, w jakim Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia takiej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z tego uprawnienia należy skierować wiadomość e-mail na adres: alicja.gorlikowska@onet.pl

Klauzula informacyjna zawierająca szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów Administratora znajduje się w siedzibie Kancelarii Adwokackiej Adwokat Alicja Górlikowska w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 148/3, 75 – 900 Koszalin.

Jeśli potrzebujesz pomocy

Zadzwoń lub napisz