Kancelaria >> Zakres usług

Zakres usług

Kancelarii Adwokackiej w Koszalinie

Kancelaria >> Zakres usług

Zakres usług

Kancelarii Adwokackiej w Koszalinie

Prawo karne

Obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym.

Obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym.

Reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu sądowym w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego.

Obrona skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym (dozór elektroniczny, wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności).

Prawo rodzinne

 Reprezentacja przed sądami oraz w postępowaniu przedsądowym w sprawach cywilnych, w tym w szczególności w sprawach dotyczących:

→ zapłaty,
→ odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy,
→ odpowiedzialności za czyn niedozwolony,
→ ochrony dóbr osobistych,
→ zasiedzenia,
→ ochrony posiadania,
→ zniesienia współwłasności,
→ spadków, darowizn oraz zachowku.

Porady prawne w zakresie prawa cywilnego.

Przygotowywanie i opiniowanie umów cywilno-prawnych.

Prawo rodzinne

 Pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego obejmuje między innymi następujące rodzaje spraw:

→ rozwód i separację,
→ podział majątku;
→ ustanowienie rozdzielności majątkowej,
→ alimenty,
→ ustalenie kontaktów;
→ pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej;
→ rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka;
→ ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,
→ ubezwłasnowolnienie

Prawo pracy

 Reprezentacja pracownika lub pracodawcy w postępowaniu sądowym dotyczącym spraw, których przedmiotem jest w szczególności:

→ ustalenia istnienia stosunku pracy,
→ wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia (czyli zwolnienia dyscyplinarnego),
→ sprostowanie świadectwa pracy,
→ wypłata odszkodowań za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, za mobbing, dyskryminację itd.
→ wypadek przy pracy.

Prawo administracyjne

 Sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jeśli potrzebujesz pomocy

Zadzwoń lub napisz